Kalyanak Kshetra of 24 Tirthankars

S.No. Tirthankar's Name Garbh Janm Diksha Gyan Nirvan
1 Rishabhnath Ayodhya Ayodhya Prayag Shaktavan Kailash Parvat
2 Ajitnath Ayodhya Ayodhya Ayodhya Sahetukvan Sammedshikhar
3 Sambhavnath Shravasti Shravasti Shravasti Sahetukvan Sammedshikhar
4 Abhinandannath Ayodhya Ayodhya Ayodhya Umravan Sammedshikhar
5 Sumatinath Ayodhya Vinitapur Ayodhya Sahetukvan Sammedshikhar
6 Padamprabhu Koshambhi Koshambhi Koshambhi Manoharvan Sammedshikhar
7 Suparshavnath Varanasi Varanasi Varanasi Sahetukvan Sammedshikhar
8 Chandaprabhu Chandrapuri-Varanasi Chandrapuri-Varanasi Chandrapuri-Varanasi Savarthivan Sammedshikhar
9 Pushpdant Kakandi Kakandi Kakandi Pushpakvan Sammedshikhar
10 Shitalnath Bhadrilapur Bhadrilapur Bhadrilapur Manoharvan Sammedshikhar
11 Shreyanshnath Sinhapuri-Varanasi Sinhapuri-Varanasi Sinhapuri-Varanasi Manoharvan Sammedshikhar
12 Vasupoojya Champapuri Champapuri Champapuri Manoharvan Mandargir
13 Vimalnath Kampila Nagar Kampila Nagar Kampila Nagar Sahetukvan Sammedshikhar
14 Anantnath Ayodhya Ayodhya Ayodhya Sahetukvan Sammedshikhar
15 Dharmanath Ratnapuri Ratnapuri Ratnapuri Shalvan Sammedshikhar
16 Shantinath Hastinapur Hastinapur Hastinapur Sahsamra Sammedshikhar
17 Kunthunath Hastinapur Hastinapur Hastinapur Sahetukvan Sammedshikhar
18 Arahnath Hastinapur Hastinapur Hastinapur Sahetukvan Sammedshikhar
19 Mallinath Mithilapuri-Nepal Mithilapuri-Nepal Mithilapuri-Nepal Shwetvan Sammedshikhar
20 Muni Suvratnath Kushagrapur Kushagrapur Rajgrahi Neelvan Sammedshikhar
21 Naminath Mithilapuri-Nepal Mithilapuri-Nepal Mithilapuri-Nepal Chitrakvan Sammedshikhar
22 Neminath Shauripur Shauripur Girnarji Girnarji Girnarji
23 Parshvanath Bhelupur-Varanasi Bhelupur-Varanasi Bhelupur-Varanasi Bhelupur-Varanasi Sammedshikhar
24 Mahaveer Swami Kundalpur Kundalpur Kundalpur Manoharvan Pavapuri


Subscribe to our Newsletter